Ældreudvalgets skuffende prioritering

22. august 2018, 11.50

Ældre Sagens lokalafdeling - Skive - Spøttrup - Sundsøre har følgende bemærkninger til Ældreudvalgets forslag i f.m. kommende budgetforhandlinger.

Klippekortordningen

I Skive Folkeblad i lørdags kunne man læse, at man i Ældreudvalget i Skive Kommune, i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger, har indstillet, at klippekortordningen for beboerne på vore plejecentre i kommunen skal ophøre med udgangen af 2018.

I omtalen i lørdags giver beboeren på Plejecenter Gammelgård udtryk for sin glæde ved ordningen, og i forvaltningens indstilling til udvalget fremgå

Ikke kun beboerne har glæde af ordningen - det må da også give det involverede personale et dejligt afbræk i det daglige arbejde f.eks. at tage en tur til stranden/ud i naturen sammen med de ældre.

Bor man på et plejecenter i dag, er man svækket på en eller anden måde, og ikke i stand til at foretage sig de store ting uden hjælp - og det kan brugen af klippekortordningen afhjælpe.

Det er så det gode Ældreudvalget vil anbefale bliver frataget beboerne på vore plejecentre.

Ordningen har hidtil været finansieret gennem puljeansøgning (øremærket), og fra 2019 bliver midlerne en del af kommunens bloktilskud - så midlerne er der stadig - forskellen er bare, at man i kommunen fremover kan bruge midlerne, som man har lyst til - altså til andre ting.

Robotstøvsugere

En anden ting (besparelse) som Ældreudvalget, på udvalgsmødet den 15. august, har besluttet skal drøftes ved budgetforhandlingerne, er en ændring i forbindelse med visitering til hjemmehjælp.

Skønner visitator at en borger, der henvender sig om hjemmehjælp, kan få glæde af en robotstøvsuger, gives der afslag på den del af ydelsen, og borgeren opfordres til selv at afskaffe en robotstøvsuger – altså for egen regning vel at mærke.

Robotstøvsugere er sikkert udmærkede, men det forslag vil ramme den pensionist, der har brug for hjemmehjælp, og som kun har sin folkepension at leve for.

Dosispakket medicin

Der er også lagt op til, at en del af den medicingivning der i dag foretages af sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter, kan omlægges til dosispakket medicin fra apoteket.

Forslaget i sig selv er udmærket, men forslaget indebærer desværre, at medicinen fremover vil blive dyrere for den enkelte borger. Det er et forslag kommunen ikke bare kan vedtage, idet det er den enkelte borgers egen læge, som skal beslutte, om borgeren kan overgå til dosispakket medicin.

Bemærk: det er endnu et forslag fra Ældreudvalget, der pålægger de syge og mest svage borgere yderligere udgift.

Nyansættelse

Udvalgsformand Preben Andersen udtaler i avisen i lørdags, at Ældreudvalget skal finde forslag til besparelser på 2,2 millioner kr. i 2019.

Måske kunne udvalget genoverveje beslutningen om at ansætte en »rekrutteringsmedarbejder«. Ud fra forvaltningens indstilling til udvalget må man sige, at denne stillings indhold fremgår noget diffust, faktisk ser det ud som om stillingsindehaver selv kan/skal definere sine arbejdsopgaver.

Som der står i indstillingen, kunne opgaverne f.eks. være:

»Tilstedeværelse på messer, uddannelsesinstitutioner/skoler m.v. Markedsføre på de sociale medier, samtaler med »seniorer« om muligheder for forbliven på arbejdspladsen, samtaler med medarbejdere, som ønsker at forlade en arbejdsplads for måske at kunne give dem et tilbud et andet sted i området, lave opfindsomme og attraktive stillingsopslag«.

Man har i kommunen en HR-afdeling og en markedsføring- og erhverv/arbejdsmarkedsafdeling som formodes i dag at udføre nogle af de nævnte opgaver.

Der er i dag ansat 10 ledere til at varetage de daglige ledelsesopgaver på kommunens 18 plejecentre, og en centersygeplejerske og en teamkoordinator på hvert center. Indenfor hjemmeplejen er der 1 leder af hele hjemmeplejen. Der er seks fremmøde-områder hver med en leder og en teamkoordinator pr. område.

Ældre Sagens Lokalafdeling har tidligere givet udtrykt for vores skeptiske holdning til den organisering på området.

Kan man ikke tillade sig at forvente, at ledere/mellemledere ude de enkelte steder, har et så godt kendskab til egne medarbejdere, at man selv er i stand til at takle de personalemæssige opgaver, der er tiltænkt en evt. ny »rekrutteringsmedarbejder« - og altså »spare« denne stilling.

Produktionskøkkener

»Riget fattes penge« men uanset det, har Ældreudvalget besluttet, at der skal oprettes produktionskøkkener på de tre plejecentre Hem, Lem og Rønbjerg budgetteret til i alt 2.826 millioner kr. (eksl. moms), hvortil kommer driftsudgifter til køkkenpersonale, udover det der er i dag.

TKC-mad ophørte pr. 1. april 2018 med at levere mad til de nævnte plejecentre, og i Skive Folkeblad den 4. marts 2018 udtalte udvalgsformand Preben Andersen, at man på Møllegården kunne løfte denne opgave, og at køkkenet på Møllegården, i den anledning, skulle udbygges og tilpasses og at bilerne, der skulle bruges til udbringning, skulle ændres lidt.

Udgifterne i forbindelse med ovennævnte køkkenændring kendes ikke, ligesom udgifterne i forbindelse med det involverede konsulentfirma heller ikke kendes, men faktum er, at køkkenet på Møllegården i dag formodes at have kapaciteten til også fremover at producere mad til de tre plejecentre.

I Skive Kommune har man etableret produktionskøkkener på alle plejecentre bortset fra nævnte 3 forholdsvis mindre centre. Skive Kommune har tidligere i den anledning søgt og også fået andel i midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje af 2017 til »renovering, etablering og genetablering af køkkener på plejecentre« - hvilket på det sidste er kommet plejecentrene i Oddense og Rødding til gode.

Det er ønskeligt med produktionskøkkener på alle plejecentre, men spørgsmålet er vel også, om et plejecenter kan være for lille til et selvstændigt produktionskøkken.

I hvert fald må etablering ikke ske, som det fremgår af Ældreudvalgets indstilling, på bekostning af klippekort på plejecentre ( som rammer alle beboere på plejecentre), egenbetaling af robotstøvsugere og større medicinudgifter til den enkelte.

Ovennævnte er en del af Ældreudvalgets indstilling til budgetter for 2019, som skal drøftes i forbindelse med byrådets budgetforhandlinger i september.

Ældreudvalgets indstilling/prioritering er skuffende, og man kan kun håbe, at andre politikere i byrådet er i stand til at prioritere anderledes.

På vegne af bestyrelsen i

Ældre Sagen - Skive-

Spøttrup-Sundsøre,

Ellen Mehlsen,

formand,

Fyensgade 1,

7800 Skive