Politiets ressourcer - del 2

19. februar 2019, 15.13

På baggrund af den efterhånden meget omtalte episode, hvor en patrulje fra lokalpolitiet i Skive bragte en personbil til standsning m.h.p. kontrol af fører og køretøj, fandt jeg det rimeligt i et debatindlæg at kommentere på de usaglige kommentarer, som hændelsen gav anledning til, idet jeg som lokal politimand kender hændelsen til bunds, og idet hændelsen i min optik gav og giver anledning til at stille skarpt på politiets ressourcetildeling.

Både i debatindlæg, men måske især på elektroniske medier, har mange mennesker kommenteret på både hændelsen, på politiet og på mit indlæg. Uagtet at ytringsfriheden fra min side hyldes, er mange af disse kommentarer faktuelt ukorrekte og har desværre meget uheldige undertoner, der peger i en retning, hvor hverken borgere, politi eller for den sags skyld det danske forsvar efter min mening skal bevæge sig.

Flere personer fra et parti længst til højre på »den politiske palette« har med afsæt i kritik af politiets måde at håndtere omhandlende hændelse fundet anledning til at fremhæve egne fortræffeligheder ved at stille spørgsmål ved min egnethed som politimand og ved at fremhæve, at politiet i langt højere grad skal bruge magt.

Personligt at blive tilsvinet og udstillet af visse mennesker er jeg næsten immun overfor, men det generer mig, at politifolk i.f.m. (en intelligent) løsning af en tilspidset opgave fra flere sider nærmest udstilles som inkompetente, og denne følelse højnes, når argumenterne er ukorrekte og usaglige og fremsat for egen vindings skyld.

I avisen lørdag den 16. februar kunne i et indlæg læses: ” ... nultolerance overfor personer af anden etnisk herkomst, som jo totalt ignorerer de danske love gang på gang«.

Personligt får jeg det ikke bedre ved at gruppere vore borgere efter herkomst, og det er min helt klare vurdering, at politiet fortsat skal løse stillede opgaver bedst muligt uagtet implicerede borgeres herkomst.

I denne anledning hylder og mindes jeg vor målsætning for adfærd i militærpolitiet »Sine ira et studio« (latin ; uden had eller forkærlighed).

Til dem, der ikke kan eller vil læse, hvad jeg skrev i mit tidligere indlæg, må jeg igen understrege, at politiet til enhver given opgave søger at løse denne med brug af forskelligartede midler - vel at mærke mindst indgribende midler, som vore love giver hjemmel til.

Politiet i Danmark skal efter min klare mening fortsat løse stillede opgaver ved at udvise rettidig omhu og ved at følge landets love. Jeg mener, at politiet skal være dimensioneret på en måde, så politiet er synlige, opsøgende og tæt på borgerne, og så politiet gives muligheden for og tiden til at efterforske forbrydelser m.h.p. fremlæggelse af materiale til brug for gerningsmænds mulige pålæggelse af straf eller sanktion.

I enhver opgave kan politiet bruge magt, hvis det er nødvendigt og forsvarligt - ellers ikke.

Disse ord / begreber er således - sammen med andre krav i konkrete sammenhænge - helt centrale, når en politimand på ofte få sekunder skal handle for at sikre den optimale løsning af en given opgave eller konflikt.

Opgaven, som jeg indledningsvist refererede til, blev løst, og som man flere gange har kunnet læse i denne avis, tager politiet naturligvis hånd om de eventuelle politisager, der måtte være opstået som følge af nævnte politiforretning.

Som man har kunnet læse, men som nogen ikke har villet eller kunnet forstå, peger jeg på, at siddende regeringer, og således både regeringer ledet af S og V, gennem det sidste årti ikke har lyttet til Politiforeningens opråb om mangel på politifolk.

Det er denne mangel på handling, som både politiet men reelt anskuet især vore borgere nu lider under.

Venstre bærer som mange andre partier sin del af ansvaret herfor. Hverken Venstre, jeg eller andre bør være »for store« til at erkende egne fejl.

Jeg håber, at denne debat har medvirket til at »sætte langt lys« på den reelle udfordring - en udfordring, som en Venstreledet regering med forhåbentligt mange lokale islæt i det kommende Folketing efter min mening bør stå i spidsen for at løse.

Med håbet om, at graden af tryghed i bred forståelse fortsat ikke skal være proportionalt med (politiets) magtanvendelse, sendes alle de bedste hilsner.

Peter Hahn (V),

Majsvænget 25,

7870 Roslev