Et overblik over dækningen af egnens udviklingsprojekter

9. marts 2015, 09.28

Arkivfoto: Colourbox

I nogle landsbyer har beboerne været utilfredse med Folkebladets artikler om de udviklingsprojekter, de har arbejdet for - og været stolte af.

I andre har beboerne vekslet mellem undren, vrede og ærgrelse over, at netop deres lokalområde ikke fik samme bevågenhed.

Begge synspunkter er udtryk for engagement, og Folkebladet har tillige oplevet så talstærke henvendelser og e-mails, at det slår hidtidige rekorder.

Folkebladet bad om aktindsigt i de første udviklingsprojekter i de sidste dage i november i fjor, og vi har til dato bedt om samtlige dokumenter i 32 sager.

Tusinder af sider.

Læsere har efterspurgt et overblik - og det har vi samlet her:

Før kommunalreformen

Der var især i den gamle Spøttrup Kommune succes med at hente midler til udviklingsprojekter fra fonde, puljer og ministerier. Som hovedregel fik projekterne lov til at starte, selv om pengene udefra ikke var kommet i kassen.

Efter kommunalreformen

Efter sammenlægning af Salling-kommunerne valgte man i den nye Skive Kommune at nedsætte et landsbyudvalg med et budget på tre millioner kroner årligt, heraf en million kroner til anlægsprojekter. Landsbyudvalget tæller såvel politikere som menige borgere, og det får Arne Bisgaard (V) som formand.

I andre kommuner er et udvalg, der består af både folkevalgte og menige borgere kun rådgivende, men i Skive Kommune bliver landsbyudvalget altså bevilgende - og de tre millioner kroner betragtes for »risikovillig kapital«, der kan bruges som afsæt for at søge penge udefra.

September 2012 - juni 2013

Der afholdes en række interne møder i Teknisk Forvaltning, som angiveligt omhandler psykisk dårligt arbejdsmiljø. Teknisk direktør i Skive Kommune, Ole Jørgen Jensen, fortæller senere til Folkebladet, at han sidst på året 2012 for alvor bliver betænkelig ved økonomien i udviklingsprojekterne, og han konstaterer alvorlige fejl og store økonomiske overskridelser.

I begyndelsen af 2013

Ole Jørgen Jensen fortæller i et interview i december 2014 til Folkebladet, at han ikke oplever lydhørhed. Han udarbejder derfor et notat med eksempler på, hvad der er foregået. Notatet bliver fremlagt på et møde i begyndelsen af 2013, hvor tidligere borgmester Flemming Eskildsen (V), Glyngøre, er tilstede. Notatet bliver ikke taget alvorligt, oplever Ole Jørgen Jensen.

1. oktober 2013

Teknisk direktør Ole Jørgen Jensen samt plan- og udviklingschef hos Skive Kommune Henrik Willadsen opsiges. Sidstnævnte har dog først sidste arbejdsdag den 15. november 2013.

18. oktober 2013

Konsulentfirmaet H.C. Vestergaard kommer med en rapport, der ikke blot anbefaler den nye start for den tekniske forvaltning, som man allerede har taget skridt til. Det er også konsulentfirmaets oplevelse, at der er rejst tvivl om den økonomiske styringen af udviklingsprojekterne. Konsulentfirmaet anbefaler, at revisionen foretager en gennemgang af projektstyringen, herunder økonomistyringen.

24. november 2014

Et enigt byråd stemmer for lukning af 45 ud af 90 udviklingsprojekter. Byrådets dagsorden er suppleret med et notat fra kommunens medarbejdere, hvori det vurderes, hvilke af projekterne, der bør lukkes. Der er også et notat fra revisionsfirmaet BDO Kommunernes Revision, hvori der er taget stikprøver og foretaget en gennemgang af udvalgte udviklingsprojekter. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard (V), Hald, slår fast, at han »tager det politiske ansvar«. Der vedtages desuden et nyt kommissorium for landsbyudvalget, der skal sikre, at økonomien ikke atter løber løbsk.

6. december 2014

Folkebladet bringer en opgørelse, der viser, at landsbyerne i Vestsalling siden 1. januar 2011 og frem til og med det seneste møde har fået næsten fire gange så mange projektmidler som landsbyerne omkring Skive. Formanden for landsbyudvalget, Arne Bisgaard (V), bor i Vestsalling.

17. december 2014

Den tidligere direktør for Teknisk Forvaltning, Ole Jørgen Jensen, fortæller til Folkebladet, at han oplever sin afskedigelse som et klassisk eksempel på, at »man skyder budbringeren«.

18. december 2014

Folkebladet afdækker, at den tidligere leder for udviklingsafdelingen, Henrik Willadsen, indenfor seks dage i 2009 først er med til at stifte Limfjordens Hus A/S og dernæst på Skive Kommunes vegne tegner aktier for 38.750 kroner. Samtidig indbetaler han 62.000 kroner som ansvarlig lånekapital til Limfjordens Hus A/S. I alt 100.750 kroner går således til et udviklingsprojekt uden politisk bevilling.

17. januar 2015

Folkebladet afdækker, at udviklingsafdelingen i Skive Kommune - uden politisk godkendelse og penge udefra - betalte regninger for Cirkusfabrikken i Lindum for 777.169,42 kroner. Pengene gik til blandt andet stiftelsen af en fond, advokatsalær og grundkapital til fonden.

23. januar 2015

Folkebladet afdækker, at et udviklingsprojekt, Spøttrup Studegård, er præget af anspændt økonomi og røde tal i regnskabet. Der er flere udgifter end indtægter.

31. januar 2015

Folkebladet afdækker, at udviklingsprojektet »Selde - en af fremtidens landsbyer« har kostet 4.570.468 kroner. Heraf har Region Midtjylland bevilget en million kroner, og Skive Kommune skal selv betale én million kroner. Men der er kun kommet 400.000 kroner fra regionen og 50.000 kroner fra Landdistriktspuljen.

Foreningen for Fursundegnen fik 142.493 kroner til udvikling og drift af en hjemmeside.

Til del-projektet ,»Liv i Grødemarken«, får Selde Borgerforening et beløb til aktiviteter på 215.000 kroner. Derudover gives der 10.260 kroner til en egnsmesse, og et vælgermøde op til kommunalvalget i 2013 betalte kommunen 26.426 kroner for.

3. februar 2015

Folkebladet afdækker, at Fursundhallen som et led i udviklingsprojektet »Selde - en af fremtidens landsbyer« har fået anlagt en parkeringsplads til 300.000 kroner. Pengene er udbetalt som et tilskud af udviklingsafdelingen uden at spørge politikerne i kultur- og fritidsudvalget, der konsekvent afviser sådanne ønsker fra selvejende haller i Skive Kommune. Bestyrelserne må finde penge til parkeringspladser indenfor sine egne budgetter.

12. februar 2015 og 13. februar 2015

Folkebladet afdækker, at til udviklingsprojektet »Rødding - Æblets By« har Skive Kommune betalt regninger for mere end fem millioner kroner, og indtil nu er der kun hentet 1.053.475 kroner hjem i eksterne tilskud. Der er brugt penge på studierejser i ind- og udland og købt dyrt udstyr blandt andet en nøddeknækker til 33.750 kroner.

I strid med reglerne indgik den nu tidligere leder af udviklingsafdelingen, Henrik Willadsen, under sin ansættelse tre 30-årige lejeaftaler for jord til frugtplantagen.

21. februar 2015

Til Folkebladet fortæller den nu tidligere leder af udviklingsafdelingen Henrik Willadsen, at såvel direktionen som Skive Byråd kendte alt til arbejdsgangene og økonomien i udviklingsprojekterne.

23. februar 2015

Folkebladet afdækker, at Skive Kommune kom til at betale for et jordvarmeanlæg til 322.006 kroner, ekstra murerarbejde, en petanquebane, tilslutningsafgift til kloak og ekstra VVS-arbejde ved Spøttrup Kulturhal. I alt for godt to millioner kroner. Det sker via kommunens udviklingsafdeling i forbindelse med, at hallen blev udvidet for fem år siden.

23. februar 2015

Folkebladet afdækker, at der er bogført udgifter for 1.658.075,74 kroner til udviklingsprojektet »Kræn Vindes Gaard« i Junget - en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med ADHD og et socialpædagogisk opholdssted. Skive Kommunes udviklingsafdeling har ikke blot stiftet to private fonde, betalt udgifter til advokat og revisor, men også udbetalt løn til tre medarbejdere på Kræn Vindes Gaard for 876.69 kroner i løbet af 16 måneder i 2011 og 2012.

24. februar 2015

Skive Byråd holder temamøde om udviklingsprojekterne, og der besvares 50 spørgsmål, som byrådsmedlemmerne har fremsendt på forhånd. Af et notat, der omdeles til byrådsmedlemmerne, og som senere kommer i Folkebladets besiddelse, fremgår det, at der i artiklerne i Folkebladet er fremkommet oplysninger, som ikke var ledende kommale medarbejdere bekendt.

I notatet fra temamødet står der: »De 90 sager i USP-notatet (der blev skrevet af kommunens egne medarbejdere og lagt frem forud for byrådsmødet i november, red.) har ikke været behandlet på bilagsniveau i gennemgangen af sagen, og der er forsvundet meget viden ud af organisationen med de medarbejdere, der ikke længere arbejder her. Derudover er der i artiklerne brugt andre kilder end kommunens materiale/interviewet andre involverede i projekterne, som også tilføjer deres perspektiver.«

2. marts 2015

Borgmester Peder Chr. Kirkegaard (V), Hald, indkalder til pressemøde med formændene for de politiske grupper i Skive Byråd. Her oplyses det, at 22 ud af 27 byrådsmedlemmer ikke finder, at der er kommet så væsentligt nyt frem, at der er basis for en uvildig undersøgelse.

4. marts 2015

Folkebladet afdækker, at 725.631 kroner af det merforbrug på udviklingsprojekter, der i november 2014 blev opgjort til 10,2 millioner kroner, ikke kan henføres til udviklingsprojekter. Heraf er 300.000 kroner gået til interne lønudgifter, og der er betalt 125.631 kroner til forplejning og møder, ligesom Glyngøre Erhvervs- og borgerforening fik udbetalt et tilskud på 90.000 kroner.

5. marts 2015

Folkebladet afdækker, at ét konsulentfirma, SkovAhm i Rødding, samlet har fået udbetalt 420.391,33 kroner for bistand og kørsel til udviklingsprojekterne Cirkusfabrikken i Lindum, Kræn Vindes Gaard i Junget og Pulsen i Balling. Alle opgaverne er løst af tidligere sekretariatschef i Skive Kommune, konsulent Kristian Ahm Hansen, men man kan ikke ud af den aktindsigt, Folkebladet har fået i udviklingsprojekterne læse, hvori bistanden har bestået.

6. marts 2015

Folkebladet afdækker, at Skive Kommune har betalt for kørsel to gange til messer i Tyskland i forbindelse med udviklingsprojektet »Rødding - Æblets By«. Kristian Ahm Hansen sender en regning »for transport i egen bil - 2166 km«. Denne udgift var allerede betalt via en regning fra firmaet Brygland ved Klavs Ravnborg.

Forelagt Folkebladets dokumentation erklærer Kristian Ahm Hansen, at han straks vil tage kontakt til Skive Kommune med henblik på at returnere pengene, han fik udbetalt fra Skive Kommune i 2012.

Arkivfoto: Colourbox