Debat

Tilbud til sårbare unge i Skive Kommune

Danmark ser vi en stigning i antallet af sårbare unge. Denne gruppe indeholder unge med meget forskellige udfordringer, som de skal have hjælp til at tackle og forhåbentlig med tiden afhjælpe.

I Skive Kommune har vi i flere år taget denne udvikling alvorlig, og derfor har vi faktisk mange tilbud til denne gruppe af vores borgere. Er du interesseret i disse tilbud, eller kender du nogen, som kunne have brug for hjælp, så kommer her et kort oprids af nogle af de mange tilbud, som vi giver til vores sårbare unge:

• Ungerådgivningen Skive er et tilbud om gratis, anonym psykologhjælp for unge mellem 15 og 30 år. Tilbuddet er til unge med udfordringer omkring job, uddannelse, selvtillid, venner, familie etc. Tilbuddet er finansieret af Skive Kommune men leveres af Psykologcentret.

• På Mødestedet på Resenvej tilbyder SIND Ungdom hver onsdag fra kl. 16-21 netværksskabende sociale aktiviteter for unge mellem 16 og 35 år, hvor de i fællesskab køber ind, laver mad og afholder klubaftener.

• Peer-to-Peer er et projekt, hvor borgere, som selv har haft psykiske problemer og ensomhed inde på livet, kan være mentorer, for andre, som aktuelt er udfordret af psykisk sårbarhed. Som en del af peer-to-peer projektet afholdes hver onsdag en samværscafé, hvor deltagere i projektet kan mødes til socialt samvær, og hvor en medarbejder fra Center for Psykiatri og Rusmiddel bidrager med guidning ift. eksempelvis opbygning af sociale færdigheder.

• Center for Psykiatri og Rusmiddel har i samarbejde med Skive Gymnasium etableret et coachingtilbud til elever med psykisk sårbarhed. En vejleder fra Center for Psykiatri & Rusmiddel er til rådighed for samtaler i op til 10 timer om ugen, og gymnasiets studievejledere henviser eleverne til tilbuddet, der normalt vil have et forløb på 3-5 coaching-samtaler.

• Vejledningscaféen er et tilbud til borgere, som er fyldt 16 år, og som ikke i forvejen har kontakt til en mentor eller bostøttemedarbejder. Der er åbent hver onsdag fra kl. 16-19, hvor der er mulighed for at få vejledning, hvis man f.eks. oplever vanskeligheder under sin uddannelse, gerne vil have hjælp til at ændre alkoholvaner eller forbrug af stoffer eller har brug for støtte men ikke ved, præcis hvilken slags. Der hjælpes også med praktiske formål, f.eks. søgning af ydelser og boligstøtte, brug af e-boks og netbank samt hjælp til at strukturere hverdagen.

• CoolKids og Chilled er gruppeforløb som tilbydes i kommunens Pædagogiske, Psykologiske Rådgivning, og som er en lettere behandlingsindsats i forhold til børn/unge med lette til moderate symptomer på angst. CoolKids henvender sig til børn fra 7 år-12 år og deres forældre, og Chilled henvender sig til de unge fra 13 år- og frem til de forlader folkeskolen samt deres forældre. Barnet/den unge skal henvises af enten PPR eller gennem en socialrådgiver.

• Ungdomsskolen har flere tilbud målrettet sårbare børn og unge. Gademedarbejderne tilbyder anonym rådgivning til børn, unge og forældre i Skive Kommune. Der er en »Mandagsklub« for sårbare unge med udgangspunkt i bl.a. værkstedsundervisning, klub m.m. Der er Specielt designede klubtilbud for sårbare unge. Der er ”ART-forløb” med vredeshåndtering. Fritidsmentor som bl.a. hjælper udsatte børn og unge med kontingentstøtte. »Springbrættet« som hjælper med råd og vejledning omkring skolefravær og skolevægring.

• Tæt på er et aktiveringstilbud til unge i alderen 18-29 år, som er psykisk sårbare, socialt udsatte, og som befinder sig i andre positioner, der gør det vanskeligt for dem at indgå i ordinære tilbud, som uddannelse og job. Formålet er at skabe forandring, så de opnår større tro på egne evner og bliver mere mentalt robuste, samt motiverer dem til at udfordre egne sociale og personlige kompetencer. Målet med tilbuddet er, at de unge forventes at kunne tage en uddannelse på sigt, ordinært, KUU, EGU eller i ordinært job. Tilbuddet kan også være relevant for unge i ressourceforløb som led i afklaring af uddannelsespotentiale. For at indgå i tilbuddet kræves det, at personen henvises gennem sagsbehandler ved Unge og voksne.

• Lær at tackle angst og depression er et gruppeforløb til personer over 18 år, som har symptomer på angst eller depression. Forløbet varer i 7 uger, hvor man mødes 2½ time ugentlig, og arbejder med de udfordringer, som ofte følger med angst og depression. Forløbet giver deltagerne mere selvtillid og styrke til at klare det, der er svært.

• Sundhedscentret har generelt forskellige muligheder for at tilrettelægge individuelle forløb målrettet bl.a. sårbare unge. Man har blandt andet en mentorordning, der giver mulighed for at borgere med psykiske udfordringer, som udebliver fra aftaler, kan tilbydes en mentor. Denne mentor henter borgeren i eget hjem og følger borgeren til genoptræning eller anden sundhedsindsats (KRAM-faktorer). Formålet er, at understøtte at borgeren kan møde regelmæssigt op til aftalerne. Denne indsats er således også for sårbare unge med psykiske udfordringer. Sundhedscentret visiterer ved behov en mentor til borgeren.

Tænker du som læser, at der er unge, som falder uden for disse tilbud, er du altid velkommen til at kontakte mig, da tidlig indsats, forebyggelse og hurtig handlen er vigtigt, for at sårbare unge kan opnå en hverdag med livskvalitet, glæde og mening.

Med venlig hilsen

Niels Ole

Damgaard Nielsen,

medlem af

Skive Byråd (S),

Kastanievænget 66,

7800 Skive